skip to Main Content

de Oosterschelde
voor toekomstige
generaties

Transitiesessie

Veiligheid: Keringen en Sediment

Nu bekend is geworden dat de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatsverandering naar verwachting sneller hoger gaat worden dan waarvoor de huidige pijlerdam is berekend is de vraag uit 1965 weer actueel geworden: Geeft ons geen Oosterscheldedam, maar wat dan? 
Wat betekent het gegeven van een snellere hogere zeespiegelstijging dan verwacht voor komende generaties?

Sinds 1965 is er veel veranderd in onze samenleving, technologisch, ecologisch, economisch, demografisch, etc.. De vraag is nu op welke termijn onze samenleving welke gevolgen kan verwachten voor de verschillende sectoren en welke passende maatregelen zouden we nu al kunnen gaan treffen met de kennis van nu? Welke aanvullende kennis is nog benodigd om tot veilige, multifunctionele oplossingen te komen?

Belangrijke basisvragen zijn:
1. welke mogelijkheden staan ons ter beschikking om de golf- en windenergie op onze kust te temmen en ten voordeel van de bewoners van de Delta in te zetten?
2. welke mogelijkheden hebben wij om zoveel mogelijk sediment in te vangen om een natuurlijk kustopbouw in gelijke tred met de zeespiegelstijging mogelijk te maken?

Aan de volgende toekomstscenario’s wordt momenteel gedacht:

Scenario 0:

Als referentiekader: aanpassing van de huidige kering, tot welk niveau van zeespiegel kunnen we komen met aanvullende maatregelen aan de bestaande kering?

Scenario 1:

Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.

Scenario 2:

Open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten. Open hard, met harde structuren conventioneel. Hoelang kunnen we nog op de conventionele manier met dijkverhogingen en dijkverzwaringen door blijven gaan?

Scenario 3:

Zeewaartse verdediging met eilanden, de inzet is om de kansen voor voedselproductie en natuurwaarden te identificeren en de kennisvragen te benoemen die nader uitgezocht moeten gaan worden.

contact

De geschiendenis van de toekomst wordt nu geschreven! Toekomstige generaties zullen 2018 als keerpunt zien. Onder auspiciën van het Nationaal Park Oosterschelde is het KennisCongres Oosterschelde georganiseerd door een formatie van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. De inititatiefnemers zijn verenigd in hun ongerustheid. Ze willen de gedachtenvorming over de toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang zetten.

“Dit is het moment om in actie te komen.” Tijdens het KennisCongres is dit gebeurd, de opbrengst van het congres is vastgelegd in het manifest en de KennisCommunity borgt het delen en verzamelen van kennis én samenwerking voor de toekomst.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top