Ga naar hoofdinhoud

Transitiesessie

Beleving onder en boven water

De Oosterschelde is een uniek getijdelandschap met zowel boven- als onderwater een veelheid aan belevingswaarden. De uitgestrektheid van slikken en platen, de getijdynamiek, de harde en zachte oevers, de strandjes en haventjes, en het weidse uitzicht hebben voor veel mensen een grote aantrekkingskracht. Dit geldt voor watersporters, zeilers, oeverrecreanten, fietsers en natuurliefhebbers. Onderwater heeft de oeverbescherming geresulteerd in rotskusten die substraat vormen voor een rijke flora en fauna.

De Oosterschelde staat bekend als een onderwaterparadijs waar duikers van heinde en verre op af komen.
Om de belevingswaarden te behouden en verder te ontwikkelen zijn in de Oosterschelde uiteenlopende randvoorwaarden van belang: behoud getij, behoud slikken en platen, rust en ruimte, zorgvuldige aanpak van oeververdediging en duurzaam beheer. Deze waarden staan onder druk door onder andere de zandhonger, het gebruik van staalslakken en fijn grint voor oeververdediging, en effecten van intensief gebruik.

De klimaatvoorspellingen brengen nieuwe vragen met zich mee. Niet alleen wat betreft veiligheid maar ook over de effecten van hogere water temperaturen en hogere stormfrequenties en intensiteit. Dit kan betekenen dat er verdergaande in grepen nodig zijn. Eén van de vragen is tegen welke achtergrond de effecten moeten worden beoordeeld. Wat zou er gebeuren als sommige plaatsen worden gevrijwaard van ingrepen door in een deel van de Oosterschelde ruimte geven aan ‘puur natuur’? Wat zou dat opleveren en wat zou dat kosten? Welke kennisvragen liggen daar, wat zijn de ervaringen met reeds gesloten delen van de Oosterschelde ?

In de transitiesessie Beleving onder en boven water zal worden ingegaan op de gevolgen en de kansen van de verschillende scenario’s voor de toekomstige Oosterschelde.

Scenario 0:

Als referentiekader: behoud van bestaande infrastructuur met intensiever gebruik van de stormvloedkering en eventueel aanpassingen aan de kering.

Scenario 1:

Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.

Scenario 2:

Open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten.

Scenario 3:

Zeewaartse verdediging met eilanden, de inzet is om de kansen voor voedselproductie en natuurwaarden te identificeren en de kennisvragen te benoemen die nader uitgezocht moeten gaan worden.

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top