Ga naar hoofdinhoud

Transitiesessie

Energie en Landschap, Waar zou de Oosterschelde in kunnen voorzien en wat besteden we liever uit?

Klimaatverandering vraagt niet alleen om maatregelen waarmee we de effecten kunnen beheersen (zoals maatregelen tegen de zeespiegelstijging) , het vraagt ook om keuzes om verdere klimaatverandering te beperken. Essentieel daarin is de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen. Waar fossiele bronnen onder de grond zitten en we feitelijk het verleden naar boven halen, maken duurzame bronnen gebruik van het heden, van de wind die waait, de zon die schijnt of bijvoorbeeld het tij dat stroomt. Met duurzame bronnen gaan we schone energie opwekken.

Omdat duurzame energie overall voorhanden is, kunnen we het makkelijker lokaal opwekken, dus meer in onze achtertuin. Daarmee komt het opwekken van duurzame energie dichtbij. Dichtbij waar we wonen, recreëren, waar we vissen en op plekken waar we onze schaarse natuur juist de ruimte willen geven. Het opwekken van duurzame energie vraagt ruimte en dus om ruimtelijke inpassing. Het concurreert daarmee met veel andere behoeften en belangen. Synergie tussen functies zal nodig zijn.

Ook de Oosterschelde ontkomt niet aan de vraag om een bijdrage te leveren aan de transitie naar duurzame energie. De eerste tekenen zijn al duidelijk zichtbaar: windmolens op Neeltje Jans, getijde energie tussen twee pijlers van de Oosterscheldekering en zowel wind als getijde energie op de Grevelingendam. Wat verder uit zicht verrijzen windparken op zee. De plannen voor deze projecten lopen al jaren. Toch lijken we bij de realisatie verrast te worden door de landschappelijke impact en beperkingen die dat voor andere functies ontstaan.

Dat roept de vraag op: wat gaat de toekomst nog meer brengen? Welke duurzame energievraag komt op de Oosterschelde af? En hoe gaan we daarmee om? Zijn we ons bewust van de ruimte die we nog moeten vinden om te komen tot 100% duurzame energie? Juist de Oosterschelde als groen-blauwe zone heeft veel belang bij schone energie.

In deze sessie willen we meer beeld krijgen van de duurzame energievraag die op de Oosterschelde zou af kunnen gaan komen en welke oplossingen zijn voorhanden? We willen zicht krijgen bij de ruimtelijke en landschappelijk impact die dat mogelijk gaat vragen. Aan de hand van de scenario’s willen we verkennen wat de Oosterschelde kan gaan betekenen in de duurzame energietransitie. Welke alternatieven hebben we? Ook zouden we iets kunnen zeggen over de waarden die we absoluut in de Oosterschelde prioriteit willen geven. En wat kan dit alles gaan betekenen voor de mogelijkheden aan duurzame energie opwerking in en aan de Oosterschelde. Ontstaat hieruit ook een vraag voor op eilanden, het vaste land of voordelta? Kortom in deze transitiesessie gaan we in op wat er aan energievraag op de Oosterschelde afkomt en welke opties er voor de toekomst zijn? Waar kunnen we in voorzien en wat besteden we liever uit? Hebben we ideeën voor slimme functie koppelingen die we graag willen uitwerken?

In de transitiesessie Energie en Landschap zal worden ingegaan op de gevolgen en de kansen van de verschillende scenario’s voor de toekomstige Oosterschelde:

Scenario 0:

Als referentiekader: behoud van bestaande infrastructuur met intensiever gebruik van de stormvloedkering en eventueel aanpassingen aan de kering.

Scenario 1:

Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.

Scenario 2:

Open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten.

Scenario 3:

Zeewaartse verdediging met eilanden, de inzet is om de kansen voor voedselproductie en natuurwaarden te identificeren en de kennisvragen te benoemen die nader uitgezocht moeten gaan worden.

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top