Ga naar hoofdinhoud

Transitiesessie:

Voeding en Natuur

De Oosterschelde is een natuurgebied van internationale betekenis en een productief gebied voor kweek en visserij van schelp- en schaaldieren. Beide functies hebben in het verleden geleid tot heroverweging van het Deltaplan waar het de afsluiting van de Oosterschelde betrof. De samenwerking tussen schelpdierkwekers en natuurbeschermers heeft geresulteerd in het open houden van de Oosterschelde met de stormvloedkering als veiligheidswaarborg.

Het kweken van scheldpieren en het behoud van natuurwaarden kunnen goed samen gaan. Schelpdieren vervullen allerlei functies in het ecosysteem als voedsel voor vogels en mensen, als filter feeders die het water schoon houden, als schelpdierbanken die leefgebied voor andere soorten vormen, en als oesterriffen die de golfwerking dempen.

Om natuurwaarden en schelpdiercultuur te behouden en verder te ontwikkelen zijn in de Oosterschelde uiteenlopende randvoorwaarden van belang: behoud getij, behoud slikken en platen, voldoende voedselproductie, rust en ruimte, en duurzaam beheer. Deze waarden staan onder druk door onder andere de zandhonger, de ecologische draagkracht van het ecosysteem en de introductie van uitheemse soorten. De klimaatvoorspellingen brengen nieuwe vragen met zich mee. Niet alleen wat betreft veiligheid maar ook over de verzuring van het water en de effecten van hogere water temperaturen.

In de transitiesessie Voeding en Natuur zal worden ingegaan op de gevolgen en de kansen van de verschillende scenario’s voor de toekomstige Oosterschelde:

Scenario 0:

Als referentiekader: behoud van bestaande infrastructuur met intensiever gebruik van de stormvloedkering en eventueel aanpassingen aan de kering.

Scenario 1:

Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.

Scenario 2:

Open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten.

Scenario 3:

Zeewaartse verdediging met eilanden, de inzet is om de kansen voor voedselproductie en natuurwaarden te identificeren en de kennisvragen te benoemen die nader uitgezocht moeten gaan worden.

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top