Ga naar hoofdinhoud

Transitiesessie

Veiligheid: Keringen en Sediment

Nu bekend is geworden dat de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatsverandering naar verwachting sneller hoger gaat worden dan waarvoor de huidige pijlerdam is berekend is de vraag uit 1965 weer actueel geworden: Geeft ons geen Oosterscheldedam, maar wat dan? 
Wat betekent het gegeven van een snellere hogere zeespiegelstijging dan verwacht voor komende generaties?

Sinds 1965 is er veel veranderd in onze samenleving, technologisch, ecologisch, economisch, demografisch, etc.. De vraag is nu op welke termijn onze samenleving welke gevolgen kan verwachten voor de verschillende sectoren en welke passende maatregelen zouden we nu al kunnen gaan treffen met de kennis van nu? Welke aanvullende kennis is nog benodigd om tot veilige, multifunctionele oplossingen te komen?

Belangrijke basisvragen zijn:
1. welke mogelijkheden staan ons ter beschikking om de golf- en windenergie op onze kust te temmen en ten voordeel van de bewoners van de Delta in te zetten?
2. welke mogelijkheden hebben wij om zoveel mogelijk sediment in te vangen om een natuurlijk kustopbouw in gelijke tred met de zeespiegelstijging mogelijk te maken?

Aan de volgende toekomstscenario’s wordt momenteel gedacht:

Scenario 0:

Als referentiekader: aanpassing van de huidige kering, tot welk niveau van zeespiegel kunnen we komen met aanvullende maatregelen aan de bestaande kering?

Scenario 1:

Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.

Scenario 2:

Open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten. Open hard, met harde structuren conventioneel. Hoelang kunnen we nog op de conventionele manier met dijkverhogingen en dijkverzwaringen door blijven gaan?

Scenario 3:

Zeewaartse verdediging met eilanden, de inzet is om de kansen voor voedselproductie en natuurwaarden te identificeren en de kennisvragen te benoemen die nader uitgezocht moeten gaan worden.

contact

De KennisCommunity Oosterschelde komt voort uit het KennisCongres Oosterschelde dat in 2018 werd gehouden in het Ir J.W. Topshuis op de Oosterscheldekering.

Dit initiatief kwam van vier vrijdenkers: Idco Duijnhouwer, Aad Smaal, Philip Drontmann en Siebe Kramer. Verenigd in hun ongerustheid zetten zij de gedachtenvorming over een veilige en leefbare toekomst van de Oosterschelde tijdig in gang.

Het huidige kernteam bestaat uit Idco Duijnhouwer, Peter van Veelen, Renée Bron, Leo Adriaanse en Philip Drontmann.

De KennisCommunity Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar. Studenten en experts werken samen nieuwe concepten uit en demonstreren deze.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op, per mail: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Back To Top